Ысык-Кѳл облусунун социалдык- экономикалык абалы

“Ысык-Көл  кабарлары” (Ысык-Көл облусу)       (2018 – жылдын     статистикалыкжыйынтыктары )